obrazky/ee_logo_fb.pngobrazky/fialovy_plamen_fb.png
Slnko je dnes v znamen Blíženci (ivel:Vzduch)
pca./obrazky/YingYang.gifpee
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Dorastajca Luna je dnes v znamen Váhy (ivel:Vzduch)
Merk�r (Rozum)Venu�a (City)Mars (Sila)Jupiter (Pl�ny)Saturn (Obmedzenia)Ur�n (N�pady)Nept�n (Sny)Pluto (Zmeny)
Rak (starostlivos�, ochota pom�c�)Bl�enci (zvedavos� a rados� z odovzd�vania)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)Vodn�r (originalita, hlad po poznan�)B�k (rutina a d�vera v osved�en�)Ryby (intu�cia, empatia, fant�zia)Kozoroh (zodpovednos�, d�slednos�)
Tip: Nastav kurzor myši a počkajSpoznaj Sám Seba
 
 
 
 
http://toplist.sk/count.asp?id=1136761&logo=mc
./large/obrazky/hand_prev.gifpredchádzajúci článok      nasledujúci článok./large/obrazky/hand_next.gif
Nebezpečia kontaktov s astrálnymi bytosťami

Článok je zaradený do kategórií:
ČlánokKľúčové slováKomentáre
A-   A+


Magické techniky evokačného (nehmotnú bytosť mág vyvoláva do priestoru mimo samého seba) alebo invokačného (mág vzýva bytosť do vlastnej psychickej sféry) charakteru patria medzi najnebezpečnejšie disciplíny praktickej mágie. V rámci všetkých minulých, ale i súčasných magických systémov im predchádza dlhý a náročný výcvik zahŕňajúci rozvoj fyzickej, emočnej, intelektovej a mravnej zložky ašpiranta. Z tohto pohľadu preto môžeme dnešné channelingové, kontaktérske, či médiumistické metódy považovať prinajmenšom za veľmi problematické, ak už nie za vyložene nebezpečné.

Samotnú podstatu nehmotných bytostí je možné chápať v rámci niekoľkých modelov navrhnutých nemeckým magikom R. Tegtmeierom, pričom sa v našom článku obmedzíme len na dva: démonologický a psychologický. Model démonologický je modelom klasickým a vysvetľuje tieto bytosti ako naozaj svojbytné entity vybavené vlastným, viac či menej rozvinutým vedomím. Oproti tomu model psychologický načrtáva nový spôsob ich ponímania a to ako projekcií psychických obsahov našeho vlastného nevedomia. Tento model vychádza napríklad z koncepcií C. G. Junga, alebo psychologizujúceho poňatia mágie I. Regardieho. Je dobrým zvykom novodobej mágie ponechať čitateľovi priestor na vysvetlenie povahy týchto bytostí jemu vyhovujúcim spôsobom v rámci všeobecne prijatých modelov. Ak teda v ďalších riadkoch budeme písať o "bytostiach", netrváme na nejakom jedinečnom vysvetlení ich podstaty. (Skúsenosti z magickej praxe dokazujú, že každý z modelov je relatívne pravdivý a prílišné uprednostňovanie niektorého z nich privádza k prehliadaniu alebo zanedbaniu dôležitých aspektov fenoménu.)

Základným problémom a nebezpečím kontaktu je skutočnosť, že bežné ľudské vedomie je počas neho konfrontované s entitami, ktoré nie sú jeho bežnou súčasťou. Nikdy sa nedá so stopercentnou istotou povedať, ako na kontakt zareaguje psychika toho ktorého jednotlivca. Vzhľadom k tomu, že (prinajmenšom) istý súvis týchto bytostí so sférou ľudského nevedomia je evidentný, môžu byť následky kontaktu nepríjemné, v horšom prípade tragické. Nevedomie je nebezpečnou oblasťou našej psychiky, obsahujúcou, okrem iného, aj prvky vytesnené z vedomia, teda také, s ktorými konfrontáciu na vedomej úrovni nie sme schopní zvládnuť. Aktivizácia rôznych fóbií, úchyliek, psychóz, či porúch obsedantného charakteru je pomerne častou reakciou na nezvládnutú evokáciu. (Mechanizmus tohto tzv. "echa" podrobne opísal S. King v románe Podpaľačka.)

To, čomu mág svojim obradom otvorí bránu do vlastnej psychiky, sa môže vyznačovať vysokým potenciálom psychickej energie. Takýto obsah preniknutý do vedomia máva často expanzívny charakter a tendenciu pohlcovať - podriaďovať si čoraz väčšie oblasti duševného sveta mágovej osobnosti. Týmto spôsobom vzniká posadnutie. Máme dôvody k domnienke, že priamy kontakt s nehmotnými bytosťami si bez negatívnych následkov môže dovoliť naozaj len hŕstka mágov, ktorí okrem ochoty a vytrvalosti podstúpiť niekoľkoročný magický výcvik, disponujú aj určitými osobnostnými vlohami.

Okrem celkovej psychickej lability, ktorú nezvládnuté kontakty vyvolávajú najčastejšie, badať u postihnutých aj zníženie úrovne zdravého úsudku a intelektových schopností. Príkladom uveďme šírenie rôznych posolstiev a učení získaných od bytostí, v ktorých absentujú (alebo sú chybné), akékoľvek prvky logiky, skepsy, vedeckého myslenia, (vo vede je vseobecne prijimany postup experiment - hypoteza - dokaz, pozn. Zayko5) či autokritického nadhľadu. Zaujímavé prípady nastávajú aj vtedy, ak mág podľahne dojmu, že na neho nehmotná bytosť astrálne útočí. Vlastná sugescia podporovaná strachom vtedy naberá nevídanú silu. Niekedy až do takej miery, že sa naozaj vyskytnú aj somatické príznaky zranenia (napr. škrabance), alebo zvláštne choroby. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť na základe negatívnej autosugescie aj k úmrtiu, prípadne k nehode. Zvláštnu skupinu tvoria prípady nesúce istý schizoidný prvok, keď sa mág sám zraňuje a následne stopu po tomto zranení úprimne vníma ako dôkaz útoku astrálnej bytosti. Zaznamenali sme aj prípad svojvoľného škrtenia sa vlastnou rukou počas spánku, ktorému predchádzal dlhšie trvajúci pocit ohrozenia zo strany nehmotných bytostí. Ako je známe, v istých štádiách spánku je človek oveľa viac sugestibilnejší a program alebo bytosť vtedy môžu pôsobiť oveľa výraznejšie. Avšak prípady, kedy sa cudzia entita úplne zmocní fyzického tela mága sú pri experimentoch s mágiou západnej zasväcovacej línie pomerne zriedkavé. (Situácia je iná pri praxi v rámci systémov rádov Ordo Templi Orientis Antiqua alebo La Couleuvre Noire, založených na nebezpečných starobylých praktikách afrického vúdú. V týchto je posadnutie a ovládnutie kňaza volanou entitou považované za jeden zo základných pracovných postupov.)

Bytosti niektorých magických systémov sa ukazujú byť nebezpečné väčšou mierou, než bytosti systémov iných. Dá sa teda vytvoriť určitá stupnica ne/bezpečnosti, aj keď treba zdôrazniť, že neplatí absolútne, pretože reakcia na kontakt je vždy podmienená stavom a konštitúciou jednotlivcovej psychiky.

Za relatívne najbezpečnejšie môžeme považovať volania bytostí klasických západných zasväcovacích systémov, akým je napríklad systém rádu Zlatý úsvit. Približne na rovnakú úroveň môžeme postaviť aj väčšinu entít zo systému známeho českého mága F. Bardona, aj keď je pravdou, že tento súbor vznikol spojením niekoľkých pôvodných evokačných súborov, z ktorých niektoré prevyšujú ostatné tak náročnosťou, ako aj nebezpečnosťou. Oveľa viac rizikové je privolávanie už spomínaných afrických vúdú entít - tzv. "loa", disponujúcich surovou energiou, ktorá z nich činí mocné a ťažko zvládnuteľné bytosti. Zo všeobecne prístupných evokačných systémov považujeme za najviac nebezpečný známy Necronomicon, preslávený vďaka americkému spisovateľovi H. P. Lovecraftovi. Nie všetky verzie tejto knihy sú podvrhom, ako sa (najmä v nemagických kruhoch) tvrdí. Verzia čerpajúca zo sumero-babylónskeho okruhu ponúka znaky a volania bytostí, ktorých energie a pôsobenie predstavujú pre súčasného západného magika úplne neprebádanú oblasť, markantne sa líšiacu od akéhokoľvek iného systému a porovnateľnú snáď len so spomínanými africkými entitami. Bytosti privolávané zaklínadlami a znakmi Necronomiconu pôsobia na energetické systémy a vedomie dnešného človeka značne dezintegračne, aj keď, na druhú stranu, ovplývajú obrovským potenciálom.

Vyskytli sa aj pokusy o magické kontaktovanie bytostí nazývaných "šedáci". Takéto snaženia taktiež nemôžeme doporučiť, pretože ich nepovažujeme za bezpečné. Zdá sa, že tieto bytosti (Vykazujú tak známky čisto astrálnych entít, ako aj entít fyzicky existujúcich) majú buď dva odlišné módy správania sa, alebo sa v rámci jednej "rasy" rozdeľujú na dva tábory s rozličnými postojmi voči ľuďom (priateľský-nepriateľský). Zatiaľčo niektoré magické kontakty s nimi prebiehajú približne rovnako ako prebiehajú kontakty s ostatnými tzv. pozitívnymi bytosťami, inokedy sa ukazujú byť veľmi nebezpečné, pretože schopnosť šedákov prenikať do ľudskej psychiky je nevídane rozvinutá. Prípadným záujemcom o toto odvetvie mágie doporučujeme nezanedbať potrebný magický výcvik, vedený či už samostatne, s učiteľom, alebo v rámci niektorého z dnešných magických rádov.

Jozef Karika
Časopis Ufomagazín 2003/1

Informácie obsiahnuté v článku nemusia vždy zodpovedať názorom a presvedčeniam autora stránky.Pridané : 2006-10-11 18:59:58
Zdroj : http://www.karika.sk/viac/clanok5.htm
Sídlo : http://www.karika.sk/

Verzia pre tlač   Bookmark and Share   pošli na vybrali.sme.sk